Regulamin Rajdu Kotlina Kłodzka 2020

I.     ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK –  Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK  im. Krystyny Krahelskiej

II.    CEL RAJDU

       Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Kotliny Kłodzkiej, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III.   LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Gór Stołowych, Orlickich i Wałbrzyskich. 
 • Dla uczestników przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Zieleńcu.             
 • Opracowano 6 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • Rajd rozpocznie się w niedzielę 6 września 2020 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 12 września 2020 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 • Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 • Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 • Dzieci w wieku poniżej 3 lat, lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.
 • KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
 •  Kartę zgłoszenia na Rajd wraz potwierdzeniem przelewu wpłaty na powyższe konto bankowe (skany) prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 r. na adresy e-mail:

– Anna Wikieł – anka.wikiel@gmail.com

– Katarzyna Kurzątek – kuka7065@gmail.com

 • Na te same adresy proszę wysyłać wszystkie dane potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.
 • Zgłaszający przesyła skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podane adresy, umieszczając na pierwszym miejscu dane Kierownika Drużyny.
 •  Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (z podpisami uczestników) posiada Kierownik Drużyny do wglądu przez okres trwania rajdu. 
 •  W celu prawidłowego wystawienia faktury VAT do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (kserokopia, skan) za uczestnictwo w Rajdzie oraz dokładne dane podmiotu z nr NIP.
 •  Faktury VAT wystawiane będą w systemie elektronicznym i zostaną przesłane zainteresowanym w terminie 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wpłaty na wskazany adres e-mail.
 •  Wysokość opłaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 770 zł brutto od każdego uczestnika.
 • Opłata dodatkowa za skorzystanie z transportu autokarem do miejsca zakwaterowania rajdu i z powrotem, wynosi od osoby:

z Warszawy – 130 zł

z Białegostoku – 150 zł

Ilość miejsc w autokarach jest ograniczona, decyduje kolejność wpłaty.

 • Wpłaty należy dokonać na podane konto bankowe:
     Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
     ODDZIAŁ WARSZAWSKI
     ul. Skarbka z Gór 21d/7, 03-287 Warszawa
     Santander Bank Polska S.A. 
     nr konta:
  72 1090 1043 0000 0001 3333 3427
     wpłata tytułem: Rajd Energetyków 2020 i podanie w skrócie z jakiej firmy, za ile osób lub nazwisko uczestnika.
 •  Ilość uczestników w Rajdzie jest ograniczona.
 •  Do dnia 7 lipca 2020 roku drużyny otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Rajd.
 •  W przypadku nie zgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd, wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po 31 lipca 2020 r. opłata wpłacona na 9 CGRE „Kotlina Kłodzka 2020” nie podlega zwrotowi.

 • WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
 • Każdy uczestnik Rajdu powinien bezwzględnie posiadać:
 • ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,
 •  dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport),
 •  zapas wysokokalorycznej żywności na jeden dzień,
 • osobistą apteczkę pierwszej pomocy,
 • Każda drużyna powinna posiadać:
 • mapę turystyczną terenu, przez który biegną trasy rajdowe,
 • latarkę i zapasowe ogniwa do niej.
 • Mile widziane są instrumenty muzyczne.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu odznaki rajdowej.
 • PRZEBIEG RAJDU
 • W niedzielę, 6 września 2020 r. będzie oficjalne otwarcie Rajdu: 
  – prezentacja poszczególnych Drużyn Rajdowych,

– przedstawienie Partnerów Instytucjonalnych Rajdu,

– przedstawienie Przewodników Beskidzkich,

– zostaną przedstawione trasy przemarszu i uzgodnione pozostałe szczegóły organizacyjne,

– po części oficjalnej odbędzie się dyskoteka.

 • Codzienne przejście trasy. Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego dnia Rajdu.
 • Kierownik Drużyny, w dniu zakończenia Rajdu otrzymuje przewidziane pamiątki rajdowe dla swojej drużyny.
 • Impreza zakończenia Rajdu odbędzie się w piątek 11 września 2020 r.

VIII.  UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 1.    Uczestnicy   biorą   udział   w   Rajdzie   na   własną  odpowiedzialność.  W związku  z tym są zobowiązani ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu we własnym zakresie.
 •   Zobowiązuje się uczestników do:
 • przestrzegania Dekalogu Turysty Górskiego,
 • przestrzegania zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych oraz Rezerwatach Przyrody,
 •  przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach noclegowych,
 •  przestrzegania zasad wzajemnego koleżeństwa i partnerstwa,
 •  udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
 •  poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,
 •  zakazu spożywania napojów alkoholowych,
 •  stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.           

3.  Organizatorzy zapewniają:

 1. zmienne warunki atmosferyczne,
 2. obsługę tras rajdowych przez Przewodników Beskidzkich,
 3. wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja) dla każdego uczestnika rozpoczynając od obiadokolacji w niedzielę 6 września 2020 r. a kończąc śniadaniem w sobotę 12 września 2020 r.,
 4. noclegi w hotelach w Zieleńcu,
 5. punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,
 6. odznakę rajdową dla każdego uczestnika,
 7. pamiątki rajdowe,
 8. przewozy autokarem w trakcie trwania Rajdu zgodnie z opisem tras.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

X.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RAJDU

 1.    Dane osobowe uczestników 9 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków „Kotlina Kłodzka 2020” nie   będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją tej imprezy.
  1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Warszawski PTTK, ul. Skarbka z Gór 21D/7, 03-287 Warszawa, który stanie się ich Administratorem w celu świadczenia usług w ramach organizowanego 9 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków „Kotlina Kłodzka 2020”. Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i nie zostaną udostępnione innym, z wyjątkiem Podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Rajdu. Każdy uczestnik Rajdu w każdej chwili ma dostęp do swoich danych i ma prawo ich poprawiania i usuwania.

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Każdy uczestnik  oświadcza  własnoręcznym  podpisem na Karcie zgłoszenia, że REGULAMIN RAJDU jest mu znany i zobowiązuje się go przestrzegać.