Regulamin 12 CGRE – Góry Złote 2023

I.       ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK – Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK im. Krystyny Krahelskiej

II.      CEL RAJDU

         Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Sudetów, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III.     LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Gór Złotych, Bialskich i Opawskich.
 • Dla uczestników będą przygotowane miejsca noclegowe w hotelach w Pokrzywnej.  
 • Opracowano 7 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • Rajd rozpocznie się w niedzielę 3 września 2023 r. w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 9 września 2023 r. po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 2. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 3. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 5. Dzieci w wieku poniżej 3 lat lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 6. W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie, Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.

V. KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

 1. Kartę zgłoszenia na Rajd wraz z potwierdzeniem przelewu wpłaty na podane konto bankowe (skany) prosimy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20 maja 2023 r. na adresy e-mail:

– Anna Wikieł – anka.wikiel@gmail.com

– Katarzyna Kurzątek – kuka7065@gmail.com

Uwaga: Po dniu 20.05.2023 r. możliwość uczestnictwa, zamiar wpłaty i zgłoszenia należy potwierdzić u Organizatorów. W przypadku zgłoszenia dodatkowych uczestników do drużyny po terminie 20.05.2023,  Organizator nie gwarantuje zakwaterowania w tej samej lokalizacji co drużyna.

2. Na te same adresy proszę wysyłać wszystkie dane potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.

3. W celu prawidłowego wystawienia faktury VAT do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (skan lub plik pdf) za uczestnictwo w Rajdzie oraz dokładne dane podmiotu z nr NIP.

 4. Faktury wystawiane będą w systemie elektronicznym i wysyłane na wyraźne życzenie Uczestników, na podany adres e-mailowy.

 5. Zgłaszający przesyła skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podane adresy, umieszczając na pierwszym miejscu dane Kierownika Drużyny.

 6. Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (z podpisami uczestników) posiada Kierownik Drużyny do wglądu przez okres trwania rajdu. 

 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 1190 zł brutto od każdego uczestnika.

8. Opłata dodatkowa za skorzystanie z transportu autokarem Organizatora do miejsca zakwaterowania rajdu i z powrotem, wynosi od osoby:

z Warszawy – 170 zł

z Białegostoku – 200 zł

Ilość miejsc w autokarach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia potwierdzona wpłatą. Dostępność wolnych miejsc należy potwierdzić u Organizatora.

9. Wpłaty należy dokonać na podane konto bankowe:
   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
   ODDZIAŁ WARSZAWSKI
   ul. Skarbka z Gór 21d/7, 03-287 Warszawa
   Santander Bank Polska S.A. 
   nr konta: 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427

wpłata tytułem: Rajd Energetyków 2023 i podanie w skrócie z jakiej firmy, za ile osób lub nazwisko uczestnika. 

10. Ilość uczestników w Rajdzie jest ograniczona.

 11. Do dnia 20.06. 2023 r. drużyny otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Rajd. Warunkiem otrzymania potwierdzenia będzie komplet dokumentów, tj. potwierdzenie wpłaty, kwota na wskazanym koncie oraz właściwie wypełniona karta zgłoszenia.

 12. W przypadku niezgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd, wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po 30 czerwca 2023 r. opłata wpłacona na 12 CGRE 2023 nie podlega zwrotowi.

VI. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU

 1. Każdy uczestnik Rajdu powinien bezwzględnie posiadać:

a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,

 b) dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport),

 c) zapas wysokokalorycznej żywności na jeden dzień,

d) osobistą apteczkę pierwszej pomocy,

e) latarkę i zapasowe ogniwa do niej.

2. Każda drużyna powinna posiadać mapę turystyczną terenu, przez który biegną trasy rajdowe.

3. Mile widziane są instrumenty muzyczne.

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu odznaki rajdowej.

VII. PRZEBIEG RAJDU

 1. W niedzielę, 3 września 2023 r. będzie oficjalne otwarcie Rajdu: 
  – prezentacja poszczególnych Drużyn Rajdowych,

– przedstawienie Partnerów Instytucjonalnych Rajdu,

– przedstawienie Przewodników Sudeckich,

– na spotkaniu kierowników Drużyn z kierownictwem Rajdu zostaną przedstawione trasy przemarszu i uzgodnione pozostałe szczegóły organizacyjne.

2. Codzienne przejście trasy. Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego dnia Rajdu.

3. Kierownik Drużyny, w dniu zakończenia Rajdu otrzymuje przewidziane pamiątki rajdowe dla swojej drużyny.

4. Impreza zakończenia Rajdu odbędzie się w piątek 8 września 2023 r.

VIII.  UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

1.  Uczestnicy   biorą   udział   w   Rajdzie   na   własną odpowiedzialność. W związku z tym są zobowiązani ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu przepisów pandemicznych wprowadzonych przez Rząd RP Ustawą w dniu 2 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

3. Zobowiązuje się uczestników do:

a) przestrzegania Dekalogu Turysty Górskiego,

b) przestrzegania zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych oraz Rezerwatach Przyrody,

c) przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach noclegowych,

d) przestrzegania zasad wzajemnego koleżeństwa i partnerstwa,

e) udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,

f) poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,

g) zakazu spożywania napojów alkoholowych,

h) stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.           

4.  Organizatorzy zapewniają:

a) zmienne warunki atmosferyczne,

b) obsługę tras rajdowych przez Przewodników Sudeckich,

c) wyżywienie (śniadanie + obiad) dla każdego uczestnika, rozpoczynając od obiadu w niedzielę 3 września 2023 r. a kończąc śniadaniem w sobotę 9 września 2023 r.,

d) noclegi w hotelach w Pokrzywnej,

e) punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,

f) odznakę rajdową dla każdego uczestnika,

g) pamiątki rajdowe,

h) przewozy autokarem Organizatora w trakcie trwania Rajdu zgodnie z opisem tras.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy.
 2. Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) przesunięcia drużyny na trasę zastępczą lub inną z uwagi na ograniczoną ilość uczestników na każdej trasie,

b) wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę bez obowiązku zwrotu kosztów za:

 • spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
 • umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego,
 • zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu,
 • nieprzestrzeganie niniejszego REGULAMINU Rajdu.

3. W przypadku nieprzyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi.

4. Określenie terminu informacji o miejscu zakwaterowania poszczególnych drużyn należy do osób z zespołu organizacyjnego zajmujących się tym tematem.

5. Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Rajdu.

X.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RAJDU

 1. Dane osobowe uczestników 12 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków 2023 nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją tej imprezy.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Warszawski PTTK, ul. Skarbka z Gór 21D/7, 03-287 Warszawa, który stanie się ich Administratorem w celu świadczenia usług w ramach organizowanego 12 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków 2023. Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i nie zostaną udostępnione innym, z wyjątkiem Podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Rajdu. Każdy uczestnik Rajdu w każdej chwili ma dostęp do swoich danych i ma prawo ich poprawiania i usuwania.

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Każdy uczestnik oświadcza własnoręcznym podpisem na Karcie zgłoszenia, że REGULAMIN RAJDU jest mu znany i zobowiązuje się go przestrzegać.