Regulamin 8 CGRE

REGULAMIN RAJDU  –  8 CGRE  –  BESKID SĄDECKI  2019

I. ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK –  Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK  im. Krystyny Krahelskiej

 II. CEL RAJDU

Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Beskidu Sądeckiego, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Beskidu Sądeckiego.
 • Dla uczestników przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Krynicy Zdrój.
 • Opracowano 6 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • Rajd rozpocznie się w niedzielę 8 września 2019 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 14 września 2019 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 2. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 3. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 5. Dzieci w wieku poniżej 3 lat, lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 6. W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.

V. KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

1. Kartę zgłoszenia na Rajd wraz potwierdzeniem przelewu wpłaty na podane konto bankowe (skany) prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2019 r. na adresy e-mail:

– Anna Wikieł – anka.wikiel@gmail.com

– Katarzyna Kurzątek – kuka7065@gmail.com

Na te same adresy proszę wysyłać wszystkie dane potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.

2. Zgłaszający przesyła skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podane adresy, umieszczając na pierwszym miejscu dane Kierownika Drużyny.

3. Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (z podpisami uczestników) posiada Kierownik Drużyny do wglądu przez okres trwania rajdu.

4. W celu prawidłowego wystawienia faktury VAT do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (kserokopia, skan) za uczestnictwo w Rajdzie oraz dokładne dane podmiotu z nr NIP.

5. Faktury VAT zostaną przesłane zainteresowanym w terminie 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wpłaty na wskazany adres e-mail. Oryginały, po wcześniejszym zgłoszeniu, będą do odbioru w czasie trwania Rajdu u organizatora.

6. Wysokość opłaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 770 zł brutto od każdego uczestnika.

7. Opłata dodatkowa za skorzystanie z transportu autokarem do miejsca zakwaterowania rajdu i z powrotem, wynosi od osoby:

z Warszawy – 130 zł

z Białegostoku – 150 zł

Ilość miejsc w autokarach jest ograniczona, decyduje kolejność wpłaty.

8. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Skarbka z Gór 21d/7, 03-287 Warszawa
Santander Bank Polska S.A.
nr konta:
72 1090 1043 0000 0001 3333 3427
wpłata tytułem: Rajd Energetyków 2019, i podanie w skrócie z jakiej firmy, za ile osób lub nazwisko uczestnika.

9. Ilość uczestników w Rajdzie jest ograniczona.

10. Do dnia 5 lipca 2019 roku drużyny otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Rajd.

11. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd, wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po 31 lipca 2019 r. opłata wpłacona na 8 CGRE „Beskid Sądecki 2019” nie podlega zwrotowi.

VI.     WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU

 1. Każdy uczestnik Rajdu powinien bezwzględnie posiadać:
 2. ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,
 3. dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport),
 4. zapas wysokokalorycznej żywności na jeden dzień,
 5. osobistą apteczkę pierwszej pomocy,
 6. Każda drużyna powinna posiadać:
 7. mapę turystyczną terenu, przez który biegną trasy rajdowe,
 8. latarkę i zapasowe ogniwa do niej.
 9. Mile widziane są instrumenty muzyczne.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu odznaki rajdowej

VII.   PRZEBIEG RAJDU

1. W niedzielę, 8 września 2019 r. będzie oficjalne otwarcie Rajdu:
– prezentacja poszczególnych Drużyn Rajdowych,

– przedstawienie Partnerów Instytucjonalnych Rajdu,

– przedstawienie Przewodników Beskidzkich,

– zostaną przedstawione trasy przemarszu i uzgodnione pozostałe szczegóły organizacyjne,

– po części oficjalnej odbędzie się dyskoteka.

2. Codzienne przejście trasy. Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego dnia Rajdu.

3. Kierownik Drużyny, w dniu zakończenia Rajdu otrzymuje przewidziane pamiątki rajdowe dla swojej drużyny.

4. Impreza zakończenia Rajdu odbędzie się po obiedzie w piątek 13 września 2019 r.

VIII.  UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 Uczestnicy   biorą   udział   w   Rajdzie   na   własną  odpowiedzialność.  W związku  z tym są zobowiązani ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu we własnym zakresie.

Zobowiązuje się uczestników do:

 1. przestrzegania Dekalogu Turysty Górskiego,
 2. przestrzegania zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych oraz Rezerwatach Przyrody,
 3. przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach noclegowych,
 4. przestrzegania zasad wzajemnego koleżeństwa i partnerstwa,
 5. udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
 6. poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,
 7. zakazu spożywania napojów alkoholowych,
 8. stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.         

Organizatorzy zapewniają:

 1. zmienne warunki atmosferyczne,
 2. obsługę tras rajdowych przez Przewodników Beskidzkich,
 3. wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja) dla każdego uczestnika rozpoczynając od obiadokolacji w niedzielę 8 września 2019 r. a kończąc śniadaniem w sobotę 14 września 2019 r.,
 4. noclegi w hotelach w Krynicy Zdrój,
 5. punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,
 6. odznakę rajdową dla każdego uczestnika,
 7. pamiątki rajdowe,
 8. przewozy autokarem w trakcie trwania Rajdu zgodnie z opisem tras.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy.
 2. Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:
 3. przesunięcia drużyny na trasę zastępczą lub inną z uwagi na ograniczoną ilość uczestników na każdej trasie,
 4. wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę bez obowiązku zwrotu kosztów za:
 • spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
 • umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego,
 • zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu,
 • nieprzestrzeganie niniejszego REGULAMINU Rajdu.
 1. W przypadku nieprzyjęcia na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi.
 2. Określenie terminu informacji o miejscu zakwaterowania poszczególnych drużyn należy do osób z zespołu organizacyjnego zajmujących się tym tematem.
 3. Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Rajdu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RAJDU

 1. Dane osobowe uczestników 8 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków „BESKID SĄDECKI 2019” nie   będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją tej imprezy.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Warszawski PTTK, ul. Skarbka z Gór 21D/7, 03-287 Warszawa, który stanie się ich Administratorem w celu świadczenia usług w ramach organizowanego 8 Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków „BESKID SĄDECKI 2019”. Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i nie zostaną udostępnione innym, z wyjątkiem Podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Rajdu. Każdy uczestnik Rajdu w każdej chwili ma dostęp do swoich danych i ma prawo ich poprawiania i usuwania.

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Wszyscy uczestnicy  oświadczają  własnoręcznym  podpisem, że REGULAMIN RAJDU jest im znany i zobowiązują się go przestrzegać.