Jan Andrzej Nosecki – wielki działacz społeczny

„Działać społecznie w PTTK to znaczy , nie zawieść zaufania…”

Zawsze wierny tym ideałom, niestrudzony działacz społeczny, przyjaciel młodzieży, propagator krajoznawstwa i turystyki.

Inżynier mechanik, ceniony w działalności na niwie zawodowej o czym świadczą przyznane mu odznaczenia między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40 –lecia PRL, Medal Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

Cały swój czas wolny od pracy zawodowej poświęcił działalności społecznej, w szczególności umiłowanym górom, a gdy zdrowie zaczynało szwankować skierował swoje działania na propagowanie krajoznawstwa i turystyki pieszej.

 

Do PTTK wstąpił w 1956 r.

 

Już w 1968 r.  uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej które wykorzystywał z wielką pasją i zaangażowaniem. Organizował wiele imprez zarówno kameralnych jak i ogólnokrajowych. Organizował „Rajdy Świetlików”, Złazy Turystów Górskich, „X Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej”, wyprawy w Karpaty Rodnieńskie i Kelimeńskie do Rumunii oraz do Bułgarii w Piryn i Riłę. W 1995 r. został mianowany Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej.

W 1977 r. otrzymał mianowanie na instruktora kształcenia kadr PTTK i powołanie na członka Międzywojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników TG.

 

Przodownik Turystyki Pieszej od 1988r., Instruktor Krajoznawstwa Regionu od 1989 r., w 1993 r. otrzymuje mianowanie na stopień Instruktora Krajoznawstwa Polski.

 

Zorganizował i prowadził wiele obozów wędrownych dla młodzieży po terenie Mazowsza i Podlasia. Organizował wiele Rajdów i Zlotów turystyczno-krajoznawczych.

 

W swojej 33 letniej działalności w PTTK wiele czasu poświęcił  pracy organizacyjnej. Był członkiem i pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w różnych gremiach organizacyjnych PTTK. Między innymi w Oddziale Stołecznym, Stołecznym Zarządzie Wojewódzkim, Okręgu Warszawskim.

Nie do przecenienia są jego zasługi dla Oddziału Mokotowskiego, był członkiem założycielem tego oddziału i wieloletnim Prezesem.  W 2001r. Zjazd Oddziału nadał mu godność Honorowego Prezesa Oddziału Mokotowskiego PTTK im. Krystyny Krahelskiej. Potrafił zjednoczyć do swoich działań ludzi co owocowało wzrostem kadr działaczy społecznych Towarzystwa.

 

Publikował swoje artykuły w „Barbakanie Warszawskim”, „Mandragorze”, przy jego dużym udziale zaczął ukazywać się roku 2000 biuletyn Oddziału Mokotowskiego „Mokotowska Skarpa”.

Za działalność społeczna w PTTK wyróżniony został Złota Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50 lecia PTTK, Medalem KTG ZG za Zasługi dla turystyki górskiej.