CGRE 2020/2021

ZAPRASZAMY

do wzięcia udziału w

CENTRALNYM  GÓRSKIM  RAJDZIE ENERGETYKÓW   2020/2021

Rajd odbędzie się w terminie

 05 – 11 września 2021 r.

z zakwaterowaniem w hotelach

w Zieleńcu k/ Dusznik Zdroju

Więcej informacji w Regulaminie Rajdu.

Regulamin CGRE 2020/2021

I.       ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK – Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK im. Krystyny Krahelskiej

II.      CEL RAJDU

         Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Gór Stołowych, Bystrzyckich i Orlickich, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III.     LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Gór Stołowych, Bystrzyckich i Orlickich.
 • Dla uczestników przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Zieleńcu k/ Dusznik Zdroju.  
 • Opracowano 6 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • Rajd rozpocznie się w niedzielę 5 września 2021 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 11 września 2021 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 2. Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 3. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 5. Dzieci w wieku poniżej 3 lat lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 6. W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie, Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.

V. KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

 1. Kartę zgłoszenia na Rajd wraz z potwierdzeniem przelewu wpłaty na podane konto bankowe (skany) prosimy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 31 maja 2021 r. na adresy e-mail:

– Anna Wikieł – anka.wikiel@gmail.com

– Katarzyna Kurzątek – kuka7065@gmail.com

2. Na te same adresy proszę wysyłać wszystkie dane potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.

3. Zgłaszający przesyła skan wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podane adresy, umieszczając na pierwszym miejscu dane Kierownika Drużyny.

 4. Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (z podpisami uczestników) posiada Kierownik Drużyny do wglądu przez okres trwania rajdu. 

 5. W celu prawidłowego wystawienia faktury VAT do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (skan) za uczestnictwo w Rajdzie oraz dokładne dane podmiotu z nr NIP.

 6. Faktury VAT wystawiane będą w systemie elektronicznym i zostaną przesłane na wyraźne życzenie Uczestników, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wpłaty, na wskazany adres e-mail.

 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 780 zł brutto od każdego uczestnika.

8. Opłata dodatkowa za skorzystanie z transportu autokarem Organizatora do miejsca zakwaterowania rajdu i z powrotem, wynosi od osoby:

z Warszawy – 130 zł

z Białegostoku – 150 zł

Ilość miejsc w autokarach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia potwierdzone wpłatą.

9. Wpłaty należy dokonać na podane konto bankowe:
   Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
   ODDZIAŁ WARSZAWSKI
   ul. Skarbka z Gór 21d/7, 03-287 Warszawa
   Santander Bank Polska S.A. 
   nr konta: 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427

wpłata tytułem: Rajd Energetyków 2020/2021 i podanie w skrócie z jakiej firmy, za ile osób lub nazwisko uczestnika. 

10. Ilość uczestników w Rajdzie jest ograniczona.

 11. Do dnia 7 lipca 2021 roku drużyny otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Rajd. Warunkiem otrzymania potwierdzenia będzie komplet dokumentów, tj. potwierdzenie wpłaty, kwota na wskazanym koncie oraz właściwie wypełniona karta zgłoszenia.

 12. W przypadku niezgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd, wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po 31 lipca 2021 r. opłata wpłacona na CGRE 2020/2021 nie podlega zwrotowi.

VI. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU

 1. Każdy uczestnik Rajdu powinien bezwzględnie posiadać:

a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,

 b) dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport),

 c) zapas wysokokalorycznej żywności na jeden dzień,

d) osobistą apteczkę pierwszej pomocy,

e) latarkę i zapasowe ogniwa do niej.

2. Każda drużyna powinna posiadać mapę turystyczną terenu, przez który biegną trasy rajdowe.

3. Mile widziane są instrumenty muzyczne.

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu odznaki rajdowej.

VII. PRZEBIEG RAJDU

 1. W niedzielę, 5 września 2021 r. będzie oficjalne otwarcie Rajdu: 
  – prezentacja poszczególnych Drużyn Rajdowych,

– przedstawienie Partnerów Instytucjonalnych Rajdu,

– przedstawienie Przewodników Sudeckich,

– na spotkaniu kierowników Drużyn z kierownictwem Rajdu zostaną przedstawione trasy przemarszu i uzgodnione pozostałe szczegóły organizacyjne.

2. Codzienne przejście trasy. Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego dnia Rajdu.

3. Kierownik Drużyny, w dniu zakończenia Rajdu otrzymuje przewidziane pamiątki rajdowe dla swojej drużyny.

4. Impreza zakończenia Rajdu odbędzie się w piątek 10 września 2021 r.

VIII.  UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

1.  Uczestnicy   biorą   udział   w   Rajdzie   na   własną odpowiedzialność.W związku z tym są zobowiązani ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu przepisów pandemicznych wprowadzonych przez Rząd RP Ustawą w dniu 2 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

3. Zobowiązuje się uczestników do:

a) przestrzegania Dekalogu Turysty Górskiego,

b) przestrzegania zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych oraz Rezerwatach Przyrody,

c) przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach noclegowych,

d) przestrzegania zasad wzajemnego koleżeństwa i partnerstwa,

e) udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,

f) poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,

g) zakazu spożywania napojów alkoholowych,

h) stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.           

4.  Organizatorzy zapewniają:

a) zmienne warunki atmosferyczne,

b) obsługę tras rajdowych przez Przewodników Sudeckich,

c) wyżywienie (śniadanie + obiad) dla każdego uczestnika, rozpoczynając od obiadu w niedzielę 5 września 2021 r. a kończąc śniadaniem w sobotę 11 września 2021 r.,

d) noclegi w hotelach w Zieleńcu,

e) punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,

f) odznakę rajdową dla każdego uczestnika,

g) pamiątki rajdowe,

h przewozy autokarem Organizatora w trakcie trwania Rajdu zgodnie z opisem tras.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów środkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponoszą uczestnicy.
 2. Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) przesunięcia drużyny na trasę zastępczą lub inną z uwagi na ograniczoną ilość uczestników na każdej trasie,

b) wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę bez obowiązku zwrotu kosztów za:

 • spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
 • umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego,
 • zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu,
 • nieprzestrzeganie niniejszego REGULAMINU Rajdu.

3. W przypadku nieprzyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi.

4. Określenie terminu informacji o miejscu zakwaterowania poszczególnych drużyn należy do osób z zespołu organizacyjnego zajmujących się tym tematem.

5. Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Rajdu.

X.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RAJDU

 1.    Dane osobowe uczestników Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków 2020/2021 nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją tej imprezy.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział Warszawski PTTK, ul. Skarbka z Gór 21D/7, 03-287 Warszawa, który stanie się ich Administratorem w celu świadczenia usług w ramach organizowanego Centralnego Górskiego Rajdu Energetyków 2020/2021. Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem i nie zostaną udostępnione innym, z wyjątkiem Podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Rajdu. Każdy uczestnik Rajdu w każdej chwili ma dostęp do swoich danych i ma prawo ich poprawiania i usuwania.

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Każdy uczestnik oświadcza własnoręcznym podpisem na Karcie zgłoszenia, że REGULAMIN RAJDU jest mu znany i zobowiązuje się go przestrzegać.

Czytaj dalej Regulamin CGRE 2020/2021

Turystyczne spotkanie opłatkowe Oddziału Warszawskiego PTTK

Ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia, zaproponowaliśmy spotkanie przy ognisku dla wąskiego grona uczestników reprezentujących Zarządy Klubów i Oddziałową Komisję Rewizyjną.

Sposób dojścia na miejsce był indywidualny. Można było przejść dowolną trasę lub dojechać autobusem i przejść kawałek przez park (pomysł Ani M-J). Spotkaliśmy się przy jednej z wiat. Rozpaliliśmy ognisko. Trudno było, bo dzień pochmurny i wilgotny. Pomimo, że było nas tylko 5 osób, ten czas był bardzo przyjemny. Zjedliśmy ciepły posiłek podgrzany nad ogniem. Ela R.-P. przygotowała dla nas pięknie zapakowane pierniczki własnego wypieku, a Ania W. częstowała mikołajkowymi czekoladkami. Józek miał dla każdego mały opłatek. Były życzenia. Następnie każdy poszedł w swoją stronę, wybraną indywidualnie trasą, do przystanku autobusowego, na parking do auta i na ścieżkę rowerową.

(relację przygotowała Ania W., foto Ania W. i Anka MJ)

Gratulujemy!

Dnia 12 czerwca 2020 roku, prezes naszego klubu, Kol. Józek Gajewski, za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki górskiej, został mianowany Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK.

Składki członkowskie PTTK na 2021 r.

Drodzy klubowicze

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020r., Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK podjął Uchwałę nr 3/18.11/2020 z dnia 18 listopada 2020r., w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2021.

1) Składki członkowskie:

• 65,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 40,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 20,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2021 r.

2) Wielkość wpisowego:

• 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 8,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2021 r. (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).

3) Opłata za legitymację:

• 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję.

Opłaty należy dokonywać na subkonto MKTK: Santander Bank Polska S.A. nr 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427, w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, z dopiskiem: rodzaj składki i składka członkowska PTTK 2021 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2021 będą do odbioru:

☞ Podczas spotkań organizowanych przez MKTK (po potwierdzeniu wpłaty na konto)

☞ Po uprzednim indywidualnym umówieniu się przez kontakt@pttkmokotow.pl lub Fb.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

MKTK nie prowadzi działalności dochodowej. Składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.

Zlot turystów PTTK Ossów 2020 – sprawozdanie

W dniu 14 sierpnia 2020 roku, podczas uroczystości organizowanych przez władze samorządowe odsłonięta została pamiątkowa tablica upamiętniająca 70-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego.
Tablica jest umieszczona na elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Skorupki w Ossowie (ul. Matarewicza 148).
Uroczystego odsłonięcia dokonali:

 • Burmistrz Wołomina – Pani  Elżbieta Radwan,
 • Skarbnik ZG PTTK – Kol. Dariusz Nazarczyk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK – Kol. Jacek Trzoch,
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego – Kol. Włodzimierz Majdewicz,
 • Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie – Kol. Mieczysław Żochowski.
Czytaj dalej Zlot turystów PTTK Ossów 2020 – sprawozdanie

Komunikat na ten czas

Z powodu zagrożenia koronawirusem zaplanowane w tym czasie imprezy i wycieczki nie odbędą się. Jak będzie dalej? Nie wiem … Życzymy wszystkim cierpliwości i dbajcie o zdrowie i kondycję.

Z podziwem i życzliwością myślimy o wszystkich, którzy pracują, abyśmy byli bezpieczni i wygrali tę walkę.

Spotkania

Następne spotkanie klubowe odbędzie się …………………….. 2020r,  miejsce spotkania …………………………………………………………………………

Będzie można odebrać znaczki i porozmawiamy o tegorocznych planach.

W obecnym sezonie spotkania będą odbywać się w czwartki  w MCIM na ul. Woronicza 44a, chyba, że ustalimy inaczej.